NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce

 Prawo dla niepełnosprawnych

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców

 Nasi redaktorzy
 Druki do pobrania
 
 

 

 

 

Prawo dla niepełnosprawnych
 

 

Na skróty przejdź do wybranej  kategorii

Aktualne zmiany w prawie Poradniki i wzory pism Teksty ustaw

 


Aktualności prawne przygotowuje Katarzyna Rocka, absolwentka:

Niepublicznego Policealnego Studium Prawa i Administracji przy Zrzeszeniu Prawników Polskich.

Wydziału Prawa w Wyższej Szkole   Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.


Z powodu mózgowego porażenia dziecięcego od wielu lat związana z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a oraz  z  działającym  przy  ośrodku  Stowarzyszeniem na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych  "Ożarowska"

 

*jeśli nie jest zainstalowany na komputerze program do przeglądania dokumentów w formacie .pdf, można użyć programu FoxitReader [pobierz]

 

 

 

Aktualne zmiany w prawie

 

1.07.2018 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; z dnia 9 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 932 [pobierz]

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,

 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,

 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,

 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

 

**********************************************************************

 

Ulga rehabilitacyjna [pobierz plik.doc]

 

Ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko

Podatnicy, którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnością, mogą w rozliczeniu rocznym PIT odliczyć od podatku dochodowego ulgę prorodzinną.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 lat, ulgę można odliczyć zawsze, bez spełniania żadnych specjalnych wymogów. 

Ulgę taką mogą odliczyć ci podatnicy, którzy

sprawują wobec dziecka władzę rodzicielską

albo pełnią funkcję rodzica zastępczego

lub opiekuna prawnego.

 

Jeśli chodzi o dorosłe dzieci z niepełnosprawnością – musi być spełniony jeden warunek.

Na dorosłe dzieci z niepełnosprawnością (bez względu na wiek lub fakt, czy się uczą, czy nie) również można odliczyć ulgę prorodzinną, ale pod warunkiem, (jedynym) że w tym roku podatkowym, z którego się rozliczamy, dziecko takie otrzymywało jedno ze świadczeń:

rentę socjalną, zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny.

Warto też pamiętać, że jeśli dorosłe dziecko z niepełnosprawnością otrzymywało jedno z ww. świadczeń nie przez cały rok, ale np. przez 9 miesięcy, to rodzice (opiekunowie) nie będą mogli odliczyć ulgi prorodzinnej za całe 12 miesięcy, ale tylko za 9.

Wysokość ulgi prorodzinnej wynosi 92,67 zł za jeden miesiąc.

 

Można zrobić korektę i rozliczyć te ulgę za poprzednie lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i obecnie za 2016

**********************************************************************

 

1.09.2017 Nowe Legitymacje Osoby Niepełnosprawnej (LON)

 

Wszystkie do tej pory wydane legitymacje zachowają swoją ważność do dnia na nich wskazanego. Co do zasady jest nim okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego materiału (poliwęglan) i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty i zawiera:

nazwę dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim,
piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności,
zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm),
imię,
nazwisko,
PESEL
termin ważności legitymacji,
nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument,
numer legitymacji,
skrót LON w brajlu,
piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.

Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia. Ważność samej legitymacji nie może być jednak dłuższa niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,

 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne koszt duplikatu wynosi 15 zł

 

Podstawa prawna

rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 1541) [zobacz treść]

 

**************************************************************

 

22.02.2016 Zmiany w zatrudnieniu pracowników

 

Jeden pracodawca będzie mógł zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony, które będą mogły trwać nie dłużej niż 33 miesiące.

 

Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1)w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2)w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3)w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4)w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

[treść rozporządzenia]

 

**********************************************************************

 

10.04.2015 800 zł za parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych [treść rozporządzenia]

 

Wysokość mandatu

 • za parkowanie na "kopercie" lub miejscu zastrzeżonym - 800 zł

 • za parkowanie na "kopercie" lub miejscu zastrzeżonym + bezprawnie posługiwanie się  kartą parkingową wystawioną dla osoby niepełnosprawnej do 1000 zł

 • za posługiwanie się w nieuprawniony sposób  kartą parkingową wystawioną dla osoby niepełnosprawnej  300 zł

 • za brak "odblasków" - do 100 zł

 • za brak kasku ochronnego motocykliści i motorowerzyści, quadów, za przewożenie pasażera bez kasku - do 100

 • i inne

 

**************************************************************

 

1.01.2015 świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w wyższej kwocie – 1200 zł netto (kwota ze składkami: 1576 zł). Ta wysokość świadczenia  obowiązuje przez cały rok 2015.

 

***************************************************************

 

1.01.2015 Wyższe dofinansowania z PCPR

Od 1 stycznia 2015 r. powiaty mogą sfinansować niepełnosprawnym maksymalnie 80 proc. kosztów zakupu sprzętu medycznego oraz 95 proc. wydatków związanych z likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych. Zachowana została zasada, że wsparcie nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1835) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kliknij

 

**********************************************************************

1.01.2015 Nowe przepisy o zatrudnianiu

Nowe przepisy rozszerzają krąg osób, w związku z zatrudnieniem których przysługiwać będzie pomoc - obejmie wszystkich niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Kolejna zmiana dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobie z niepełnosprawnością w pracy, np. jeśli chodzi o komunikowanie się z otoczeniem lub czynności niemożliwe lub trudne do samodzielnego wykonania.

Zmieniła się wysokość refundacji z PFRON kosztów szkoleń pracowników z niepełnosprawnością.  a wniosek pracodawcy koszty te mogą być refundowane do wysokości do 70 proc.

 

**************************************************************

 

18.09.2014 Sprzęt rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej wyłączony spod egzekucji komorniczej.
Nowy przepis kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie - od dnia wejścia w życie, tj. od 18 września 2014 roku - także do już toczących się postępowań egzekucyjnych.

 

**********************************************************************

 

10.07.2014 Zmiany w czasie pracy niepełnosprawnych.

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie pracował 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo.

 

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie mógł pracować 8 godz. na dobę i 40 godz. w tygodniu tylko wtedy, gdy sam o to wystąpi.

Zmiany są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK), który uznał za niezgodnych z ustawą zasadniczą art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stanowi on, że skrócone normy czasu pracy, 7-godzinna dobowa i 35-godzinna tygodniowa, mogą być stosowane do pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tylko wtedy, gdy o celowości krótszej pracy przesądzi lekarz (przepis obowiązywał od 1 stycznia 2012).

 

**********************************************************************

 

1.07.2014 weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej. Przeczytaj poradnik

 

**********************************************************************

01.05.2014 Zmiany w pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie.

Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń. Będzie to w sumie ok. 5,5 tys. zł.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

Wyższe Świadczenie Pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne wzrosły do 1000 zł od 1 maja 2014, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł, czyli do wartości prognozowanej płacy minimalnej netto.

 

**********************************************************************

21.01.2014 Komunikat dla pacjentów uprawnionych do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), zobacz treść do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy i honorowane będą zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed datą wejścia w życie ww. rozporządzenia.

 

**********************************************************************

17.01.2014 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

 

Rada Ministrów 24 grudnia 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 zobacz treść w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie zobacz treść w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 620 zł (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu to znaczy, że osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie.

 

*********************************************************************

 

1.07.2013 Świadczenie pielęgnacyjne.          Specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasały z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia, tj: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni prawa rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 (opiekun faktyczny dziecka, osoba  będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne od 01.07.2013.r wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
-
osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z konicznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 623,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Prawo do tego świadczenia ustala się na okres zasiłkowy, czyli obecnie do 31 października 2013r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- osoba sprawująca opiekę legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z konicznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz  rodziny osoby wymagającej opieki tj. dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r. poz. 3),
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

*********************************************************************

 

1.03.2013 Waloryzacja rent i emerytur

Od 1.03.2013 świadczenia wynoszą
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 831,15 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 637,92 zł.

Od 1 marca kwota 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, której zarobienie spowoduje zmniejszenie renty, wynosi 2583,30 zł.
Renta będzie zawieszana po osiągnięciu miesięcznego przychodu w wysokości 4797,40 zł

Dodatek pielęgnacyjny to 203,50 zł.

Renta socjalna wynosi 698,17 zł. Osiągnięcie przychodu w wysokości 2583,30 zł miesięcznie spowoduje zawieszenie renty socjalnej

Podane kwoty są kwotami brutto.

W odróżnieniu od 2012 r., tym razem waloryzacja nie będzie kwotowa, lecz procentowa. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent, emerytur i innych świadczeń to 104 proc. By obliczyć wysokość np. renty, którą otrzyma się od marca, wystarczy pomnożyć kwotę obecnie otrzymywanego świadczenia (brutto) przez 1,04.

Więcej informacji na stronie ZUS

 

*********************************************************************

 

11.12.2012 Rada Warszawy znowelizowała Regulamin przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego

 

Oto istotne zmiany dla pasażerów niepełnosprawnych obowiązują od 1.01.2013

 

Ponadto nowe przepisy stwierdzają wyraźnie, że:

ZTM jest zobowiązany do zapewnienia – w miarę możliwości – pasażerom obsługi pojazdami dostosowanymi do potrzeb pasażerów, w tym potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi i innych osób mających trudności w poruszaniu się.

Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym zamierzające wsiąść na przystanku „na żądanie” powinny oczekiwać w widocznym dla obsługi pojazdu miejscu umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Obsługa pojazdu ma obowiązek zatrzymać pojazd na tym przystanku nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.

Kierujący pojazdem (z wyjątkiem maszynistów metra i pociągów SKM) zobowiązany jest - w razie potrzeby - do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym lub / i poruszającym się na wózku inwalidzkim w dostaniu się do pojazdu oraz zajęciu miejsca.

Pasażer przewożący psa asystującego obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Co ważne, zgodnie z ustawą, pies asystujący nie musi mieć założonego kagańca ani być prowadzony na smyczy.

Osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zajmowaniu w pojazdach miejsc oznaczonych specjalnymi piktogramami. Przysługuje im także pierwszeństwo w korzystaniu z wind na stacjach metra.

Osobom niepełnosprawnym (a także osobom z wózkami dziecięcymi oraz z większym bagażem) zezwala się na korzystanie z wyjść awaryjnych w metrze.

Zobacz treść uchwały

 

*********************************************************************

 

7.09.2012 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została podpisana przez Polskę w dniu 30 marca 2007 roku.

26 lipca 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

6 września 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski uroczyście ratyfikował  Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zobacz tekst

*******************************************************************

 

1.01.2012 Więcej dorobisz do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania

 

30 sierpnia 2011r. sejm uchwalił zmianę ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1338). Od 1 stycznia 2012 (data wejścia w życie zmian) osoby pobierające rentę socjalną mogą dorobić 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zamiast wcześniejszych 30%.

Przychodem jest

 • praca wykonywana w ramach stosunku pracy (umowa o pracę),

 • praca nakładcza (np. roboty chałupnicze),

 • praca na umowę – zlecenie lub agencyjną,

 • prowadzenie działalności w sektorze pozarolniczym,

 • praca w spółdzielni rolniczej produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

 • odpłatna praca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, lub aresztowania tymczasowego,

 • stypendium sportowe

 • honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej

 • zasiłek chorobowy,

 • zasiłek macierzyński,

 • zasiłek opiekuńczy,

 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

 • świadczenie rehabilitacyjne,

 • dochód z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268 wraz z późniejszymi zmianami

 

 

*******************************************************************

 

1.01.2012 Zmiana czasu pracy pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2010 Nr 226 poz. 1475). Zgodnie z nią, czas pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Normy czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U.1997 nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami

*******************************************************************

 

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Obecnie (2009 rok) świadczenie przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia. Dziecko (do ukończenia 16 roku życia) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Powyższe wskazania wymienia artykuł 6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 583 zł. miesięcznie

 

Po zmianach od 1 stycznia 2010

- wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 520 zł miesięcznie

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane bez względu na wysokość dochodu w rodzinie

 

Na podstawie

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255
[pobierz plik.pdf]
Gazeta Prawna 15.09.2009

 

******************************************************************

 

01.10.2008  wraca, zlikwidowany 1 maja 2004 r., Fundusz Alimentacyjny.

 

Komu przysługują świadczenia

 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna tzn. jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Świadczenia z FA przysługują:

 1. Na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. 

 2. Na dziecko do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. 

 3. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. 

 

Dochód uprawniający do świadczeń.

 

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września  2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. 2008 nr 134 poz. 850

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192, poz. 1378

 

Więcej informacji

 

******************************************************************

 

27.05.2008 Specjalistyczne usługi stomatologiczne bardziej dostępne.  

 

Z dniem 27 maja 2008 r. zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przysługują:

 1. wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do ukończenia 16 roku życia – na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności

 2. po ukończeniu 16 roku życia wszystkim osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności    [Zobacz treść rozporządzenia Minister Zdrowia]

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Poradniki i wzory pism

 

Poradnik prawny [pobierz plik.doc]

 

Poradnik prawny (źródło -> Gazeta Prawna, 27.10.2006) [pobierz plik.doc]

 

Decyzja administracyjna a postanowienie [pobierz plik.doc]

 

Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy lub miasta [pobierz plik.pdf]

 

Rodzaje i podział mieszkań ze względu na własność [pobierz plik.pdf]

 

Telepraca w kodeksie pracy [pobierz plik.pdf]

 

Umowa najmu [pobierz plik.doc]

 

Umowa o dzieło [pobierz plik.doc]

 

Umowa zlecenie [pobierz plik.doc]

 

Umowa pożyczki [pobierz plik.doc]

 

Umowa użyczenia [pobierz plik.doc]

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Teksty ważniejszych ustaw

 

Ustawa Konstytucja RP [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa kodeks pracy [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o rencie socjalnej [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
[pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
[pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
[pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o pomocy społecznej [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa prawo o stowarzyszeniach [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o fundacjach [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa Prawo spółdzielcze [pobierz plik.pdf]

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym [pobierz plik.pdf]

Ustawa o spółdzielniach socjalnych [pobierz plik.pdf]

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [pobierz plik.pdf]

 

Ustawa o wolontariacie [pobierz plik.pdf]